e($result);}else echo $result;}} ?> Kế hoạch tuần
Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413646043